Warunki gwarancji na części

Gwarancja na części zamienne obowiązuje tylko wtedy, gdy część została zakupiona przez użytkownika końcowego.
Gwarancja na części zamienne nie obejmuje zwrotu jakichkolwiek dodatkowych wydatków, kosztów, utraconych zysków szkód bezpośrednich, pośrednich, lub uszkodzeń, które mogą być następstwem wady fizycznej, materiałowej lub produkcyjnej danej części. Gwarancja na części zamienne nie obowiązuje, jeśli część była modyfikowana, przebudowywana lub zmieniana w jakikolwiek sposób. Zakres gwarancji udzielanej przez nie obejmuje jakiejkolwiek rekompensaty (w szczególności za robociznę i materiały) za części uszkodzone w następstwie:

  • nieodpowiedniej eksploatacji lub innym zewnętrznym przeciążeniom
  • niewykonania regulacji, konserwacji, obsługi
  • odbiegających od normy warunków eksploatacji
  • działania czynników zewnętrznych
  • nieprawidłowego wykonania czynności obsługowej lub naprawczej (zgodnie wymogami odnośnie obsługi technicznej)
  • przeglądów lub napraw wykonanych przez warsztat inny niż autoryzowany
  • użycia olejów, paliwa, smarów lub płynów chłodzących innych niż określone
  • natężenia wady/usterki na skutek niepodjęcia przez użytkownika natychmiastowych i właściwych działań w momencie, w którym wada/usterka została stwierdzona lub powinna zostać stwierdzona przez użytkownika